องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-09-01 จดหมายข่าว LPA รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2565 (ดู : 17)


2022-04-12 ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (ดู : 55)
2022-04-08 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (ดู : 47)
2022-03-11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (ดู : 70)
2022-02-22 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลเพื่อบรรจุในตำแหน่งประเภทวิชาการในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ดู : 166)
2022-02-22 ประกาศจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอบต.นาแขม (ดู : 165)
2022-01-10 ประกาศแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (ดู : 174)
2022-01-10 ประกาศแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (ดู : 182)
2022-01-10 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (ดู : 178)
2022-01-10 ประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (ดู : 176)
2021-12-29 ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.นาแขม ครั้งแรก (ดู : 250)
2021-12-29 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย (ดู : 101)
2021-11-23 ประกาศ บัญชีรายชื่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (ดู : 278)
2021-11-23 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 273)
2021-10-25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน (ดู : 314)
2021-10-13 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 130)
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.(ส.ถ.1) (ดู : 164)
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้้ง นายก อบต.(ผ.ถ.1) (ดู : 137)
2021-08-13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 372)
2021-08-13 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 476)
2021-08-13 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.นาแขม ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 360)
2021-04-21 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 1198)
2021-04-19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ดู : 582)
2021-03-30 ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอเชิญผู้ที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบถามรายละเอือดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-780046 ต่อ 14 ได้ตลอดเวลาราชการ (ดู : 447)
2021-03-25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมทำบันทึก (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ดู : 550)
2021-03-03 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 501)
2021-01-15 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 211)
2021-01-06 จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 231)
2020-11-18 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2563 (ดู : 245)
2020-10-29 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ดู : 245)
2020-08-31 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 251)
2020-07-02 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำ ปี 2562 (ดู : 270)
2020-06-30 แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ดู : 276)
2020-06-23 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ดู : 710)
2020-06-04 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 284)
2020-05-07 รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 276)
2020-04-22 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ดู : 276)
2020-04-16 ประกาศการขยายวันหยุดให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (ดู : 292)
2020-04-14 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 266)
2020-04-03 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 282)
2020-03-06 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 (ดู : 277)
2020-02-05 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 495)
2020-01-27 ประกาศรับสมัคร กกต.ประจำ อบต.นาแขม (ดู : 307)
2019-12-03 ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 270)
2019-09-30 ขอเชิญนักปั่น ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นชมเมือง สมัคร 300 คน แรก มีเสื้อที่ระลึกมอบให้ฟรี ไม่เสียค่าสมัครค่ะ สมารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (ดู : 735)
2019-09-25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมขอเชิญประชาชนชาวตำบลนาแขมเข้าร่วมประชาพิจารณ์หมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมระหว่างวันที่25-30กันยายน2562 ตามสถานที่ระบุในกำหนดการ (ดู : 819)
2019-09-06 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 293)
2019-09-04 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (ดู : 336)
2019-08-08 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 320)
2019-07-26 ประกาศรับสมัครสอบ พนจ.2562 (ดู : 292)
2019-06-27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 716)
2019-06-27 ขอความอนุเคราะห์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 3585)
2019-05-29 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู : 514)
2019-02-25 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยพอด (ก่อสร้างฝาย มข.02527) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเล (ดู : 586)
2019-02-25 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย (ดู : 306)
2019-02-25 ขอเชิญนำสุนัข แมว สัตว์ควบคุมอื่นๆ เช่น กระแต กระรอก กระต่าย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนปฏิบัติการ อย่าลืมนำบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์มาด้วยนะคะ (ดู : 827)
2019-01-24 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 - 2561 (ดู : 298)
2018-11-19 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 923)
2018-11-13 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (ดู : 661)
2018-11-07 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนพิการ งบประมาณปี 2562 (ดู : 395)
2018-11-07 แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2563 (ดู : 306)
2018-11-06 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 830)
2018-11-06 ประกาศการจัดตั้งศูนย์และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 881)
2018-11-06 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 800)
2018-06-12 งบประมาณรายจ่ายปี 2561 (ดู : 296)
2018-06-12 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 568)
2018-06-12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 383)
2018-06-12 เดือน พฤษภาคม (ดู : 297)
2018-06-12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 343)
2018-06-12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 358)
2018-06-12 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 329)
2018-06-12 การรับชำระภาษีป้าย (ดู : 332)
2018-06-12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 357)
2018-06-12 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ (ดู : 328)
2018-06-12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 305)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 296)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) (ดู : 305)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) (ดู : 307)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 301)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) (ดู : 303)
2018-06-12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 307)
2018-06-12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 363)
2018-06-12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น (ดู : 311)
2018-06-12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย (ดู : 306)
2018-06-12 กองคลัง (ดู : 750)

2022-02-25 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี กำลัง 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 63)


2022-01-13 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 80)
2021-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโป่ง - วังยาว หมู่ที่ 5 - 2 ตำบลนาแขม (ดู : 239)
2021-10-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ดู : 269)
2021-09-21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ดู : 305)
2021-08-17 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์เชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 -2 บ้านนาแขม - วังยาว ช่วงที่ 1 (ดู : 370)
2021-08-17 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์เชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 -2 บ้านนาแขม - วังยาว ช่วงที่ 2 (ดู : 331)
2020-08-21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 198)
2020-06-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาแขม (ดู : 257)
2020-04-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 - 2 (ดู : 270)
2020-04-01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอลฟัลท์เชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 - 2 บ้านนาแขม - วังยาว (ดู : 260)
2020-03-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 (ดู : 261)
2020-02-28 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ (ดู : 232)
2019-09-03 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ EMS (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 264)
2019-07-30 เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ EMS (รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 270)
2019-07-30 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ EMS (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 258)
2019-06-21 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (ดู : 230)
2019-06-21 ประกาศผู้ชนะเสนอรคามม.7,3 (ดู : 255)
2019-06-21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 270)
2019-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 275)
2019-06-21 ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่7,3 (ดู : 283)
2019-06-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 255)
2018-10-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (ดู : 904)
2018-09-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 1307)
2018-08-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 1278)
2018-07-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (ดู : 788)
2018-06-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 938)
2018-05-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ดู : 810)
2018-04-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 784)
2018-03-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ดู : 791)
2018-02-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ดู : 944)
2018-01-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (ดู : 826)
2017-12-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ดู : 768)
2017-10-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ดู : 1422)
2017-09-04 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 และ 8 (ดู : 825)

2021-07-13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 - 2 (ดู : 359)


2021-07-13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 - 2 (ดู : 416)
2021-05-12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางถนนแอสผัสท์ติกคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านสายนาแขม-วังยาว หมู่ที่ 7 - 2 ตำบลนาแขม จำนวน 4 ช่วง (ดู : 452)
2020-03-06 ประกาศการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 (ดู : 516)
2020-02-28 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ (ดู : 217)

ประกวดราคาจ้างงานบริหารอาคาร ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ หมายเลข 119 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แบบเลขที่ 2406 (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) ราคาต่อหน่วย 873 บาท จำนวน 802 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคา ขนาด 1 ตัน ทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง-ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารบริการแพทย์แผนไทย และผลิตยาสมุนไพร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐A (๕๐๐A) โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าว กทม ทางระบบอินเตอร์เน็ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรม ชุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหาด หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรมประชุมสภาอบต.นาแขม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565

นิเทศงานเพื่อติดตามดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม

ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า

จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลนาแขม งวดเดือนกันยายน 2565
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook