องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-11-23 ประกาศ บัญชีรายชื่่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) (ดู : 27)


2021-11-23 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ดู : 16)
2021-10-25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสำนักงาน ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมน (ดู : 33)
2021-10-13 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้ง (ดู : 17)
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.(ส.ถ.1) (ดู : 28)
2021-10-06 ประกาศให้มีการเลือกตั้้ง นายก อบต.(ผ.ถ.1) (ดู : 19)
2021-08-13 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 83)
2021-08-13 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 (ดู : 116)
2021-08-13 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.นาแขม ประจำปีภาษี 2563 (ดู : 90)
2021-04-21 อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 276)
2021-04-19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ (ดู : 234)
2021-03-30 ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ขอเชิญผู้ที่มีหน้าที่ในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบถามรายละเอือดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 042-780046 ต่อ 14 ได้ตลอดเวลาราชการ (ดู : 174)
2021-03-25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ร่วมทำบันทึก (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ดู : 231)
2021-03-03 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 211)
2021-01-15 ประกาศรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 97)
2021-01-06 จดหมายข่าวประจำเดือนมกราคม 2564 (ดู : 113)
2020-11-18 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย 2563 (ดู : 122)
2020-10-29 ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย (ดู : 125)
2020-08-31 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 (ดู : 137)
2020-07-02 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำ ปี 2562 (ดู : 147)
2020-06-30 แนวทางปฏิบัติของกรมการปกครองบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) (ดู : 155)
2020-06-23 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (ดู : 402)
2020-06-04 ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 170)
2020-05-07 รายงานเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 166)
2020-04-22 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องการขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 (ดู : 162)
2020-04-16 ประกาศการขยายวันหยุดให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม (ดู : 167)
2020-04-14 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 155)
2020-04-03 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 169)
2020-03-06 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 (ดู : 166)
2020-02-05 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 295)
2020-01-27 ประกาศรับสมัคร กกต.ประจำ อบต.นาแขม (ดู : 185)
2019-12-03 ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 (ดู : 161)
2019-09-30 ขอเชิญนักปั่น ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นชมเมือง สมัคร 300 คน แรก มีเสื้อที่ระลึกมอบให้ฟรี ไม่เสียค่าสมัครค่ะ สมารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (ดู : 449)
2019-09-25 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมขอเชิญประชาชนชาวตำบลนาแขมเข้าร่วมประชาพิจารณ์หมู่บ้าน เพื่อจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขมระหว่างวันที่25-30กันยายน2562 ตามสถานที่ระบุในกำหนดการ (ดู : 502)
2019-09-06 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 179)
2019-09-04 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้าง วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (ดู : 228)
2019-08-08 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) (ดู : 208)
2019-07-26 ประกาศรับสมัครสอบ พนจ.2562 (ดู : 183)
2019-06-27 ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2562 (ดู : 462)
2019-06-27 ขอความอนุเคราะห์จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (ดู : 2554)
2019-05-29 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (ดู : 277)
2019-02-25 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรลำห้วยพอด (ก่อสร้างฝาย มข.02527) อำเภอเชียงคาน จังหวัดเล (ดู : 367)
2019-02-25 อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเลย (ดู : 187)
2019-02-25 ขอเชิญนำสุนัข แมว สัตว์ควบคุมอื่นๆ เช่น กระแต กระรอก กระต่าย มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนปฏิบัติการ อย่าลืมนำบัตรประชาชนเจ้าของสัตว์มาด้วยนะคะ (ดู : 529)
2019-01-24 ขอความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2558 - 2561 (ดู : 192)
2018-11-19 รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 609)
2018-11-13 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใส (ดู : 412)
2018-11-07 แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนพิการ งบประมาณปี 2562 (ดู : 198)
2018-11-07 แบบขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2563 (ดู : 190)
2018-11-06 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 572)
2018-11-06 ประกาศการจัดตั้งศูนย์และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ดู : 592)
2018-11-06 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ (ดู : 540)
2018-06-12 งบประมาณรายจ่ายปี 2561 (ดู : 192)
2018-06-12 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 411)
2018-06-12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 277)
2018-06-12 เดือน พฤษภาคม (ดู : 191)
2018-06-12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 233)
2018-06-12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (ดู : 209)
2018-06-12 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ดู : 220)
2018-06-12 การรับชำระภาษีป้าย (ดู : 207)
2018-06-12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 236)
2018-06-12 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ (ดู : 198)
2018-06-12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (ดู : 195)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 190)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) (ดู : 200)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) (ดู : 193)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 195)
2018-06-12 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) (ดู : 194)
2018-06-12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (ดู : 197)
2018-06-12 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (ดู : 213)
2018-06-12 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น (ดู : 199)
2018-06-12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย (ดู : 194)
2018-06-12 กองคลัง (ดู : 198)

2021-10-06 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 (ดู : 37)


2021-09-21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 (ดู : 54)
2021-08-17 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์เชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 -2 บ้านนาแขม - วังยาว ช่วงที่ 1 (ดู : 74)
2021-08-17 โครงการงานเสริมผิวแอสฟัลท์เชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 -2 บ้านนาแขม - วังยาว ช่วงที่ 2 (ดู : 75)
2020-08-21 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 105)
2020-06-17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาแขม (ดู : 152)
2020-04-14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอลฟัลท์เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 - 2 (ดู : 161)
2020-04-01 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอลฟัลท์เชื่อมต่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 - 2 บ้านนาแขม - วังยาว (ดู : 157)
2020-03-23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 (ดู : 154)
2020-02-28 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ (ดู : 135)
2019-09-03 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ EMS (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 159)
2019-07-30 เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ EMS (รถพยาบาลฉุกเฉิน) (ดู : 168)
2019-07-30 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ EMS (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 157)
2019-06-21 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (ดู : 134)
2019-06-21 ประกาศผู้ชนะเสนอรคามม.7,3 (ดู : 163)
2019-06-21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 164)
2019-06-21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 163)
2019-06-21 ประกาศประกวดราคาจ้างหมู่7,3 (ดู : 168)
2019-06-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2562 (ดู : 154)
2018-10-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 (ดู : 576)
2018-09-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 844)
2018-08-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 862)
2018-07-02 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 (ดู : 543)
2018-06-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 623)
2018-05-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 (ดู : 558)
2018-04-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 (ดู : 514)
2018-03-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (ดู : 534)
2018-02-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 (ดู : 546)
2018-01-04 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 (ดู : 539)
2017-12-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ดู : 525)
2017-10-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ดู : 908)
2017-09-04 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างผิวแอสฟัลท์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4 และ 8 (ดู : 549)

2021-07-13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 - 2 (ดู : 90)


2021-07-13 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 - 2 (ดู : 101)
2021-05-12 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม เรื่อง การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมเสริมผิวทางถนนแอสผัสท์ติกคอนกรีตระหว่างหมู่บ้านสายนาแขม-วังยาว หมู่ที่ 7 - 2 ตำบลนาแขม จำนวน 4 ช่วง (ดู : 169)
2020-03-06 ประกาศการจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 (ดู : 302)
2020-02-28 การจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 9 โครงการ (ดู : 119)

ประกวดราคาจ้างงานบริหารอาคาร ส.ส.ท. สำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคารกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ หมายเลข 119 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. แบบเลขที่ 2406 (ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ) ราคาต่อหน่วย 873 บาท จำนวน 802 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อ โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า 130000 ลักซ์ หลอดแอลอีดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคา ขนาด 1 ตัน ทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้ง-ย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า สำหรับอาคารบริการแพทย์แผนไทย และผลิตยาสมุนไพร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐A (๕๐๐A) โรงพยาบาลแม่ใจ ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าว กทม ทางระบบอินเตอร์เน็ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน กิจกรรม ชุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านหาด หมู่ที่ 5 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาอบต.นาแขม,นายกองคะการบริหารส่วนตำบลนาแขม และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม วันที่ 15 -19พฤศจิกายน พ.ศ.2564

องค์การบริการบริหารส่วนตำบลนาแขมดำเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้าง

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข็มที่ ?1 ?วันที่ ?30 ?กันยายน ?2564

มอบถุงปันน้ำใจได้แก่ น้ำดื่ม แมส กระดาษชำระ ผ้าห่ม ผ้านวม ที่นอน หมอน มุ้ง เสื่อพับ จำนวนมากมายให้แก่ศูนย์โควิด 19 ชุมชนตำบลนาแขม
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-2221229

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook