ภาพกิจกรรม

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข็มที่ ?1 ?วันที่ ?30 ?กันยายน ?2564

อำเภอเมืองเลย   โรงพยาบาลเลย  สาธารณสุขจังหวัดเลย  สาธารณสุขอำเภอเมืองเลย  รพ.สต.ทุกแห่งสภอ.เมืองเลย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เคลื่อนที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข็มที่  1  วันที่  30  กันยายน  2564  ขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาทุกท่านที่เสียสละเวลามาอำนวยความสะดวกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม  

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม
ตำบลนาแขม อำเภอเมือง  จังหวัดเลย 42100

โทรศัพท์/โทรสาร  042-870046

เวลาทำการ

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น 

จันทร์ - ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์) และวันนักขัตฤกษ์

ติดต่อนายก 087-867-4464

email 6420101@dla.go.th
เว็บไซต์ www.nakhamloei.go.th
Facebook